Z wizytą na obszarze przyrody chronionej Poodří

05 paź 2018 | Aktualności

25 i 26 września 2018 roku, dzięki uprzejmości Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej (AOPK ČR) członkowie zespołu projektowego LIFE.VISTULA.PL zdobywali nowe doświadczenia w zakresie ochrony ptaków.

Dwudniowa wizyta w Ostrawie, stolicy Kraju Śląsko-Morawskiego i siedzibie Regionalnej placówki Zarządu CHKO Poodří była okazją do wymiany doświadczeń z pracownikami Agencji oraz odwiedzenia rezerwatów przyrody Skučák oraz Bartošovický luh, w których realizowane są zadania ochrony czynnej, mające na celu ochronę ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk.

Wśród zadań zrealizowanych przez czeskich przyrodników znalazły się między innymi prace zabezpieczające siedliska lęgowe chronionych ptaków zlokalizowane na wyspach. Ochrona ptasich siedlisk lęgowych przed ich degradacją to jedno z istotniejszych zadań projektu LIFE.VISTULA.PL, stąd pierwszym punktem programu była wizyta w rezerwacie przyrody Skučák w miejscowości Rychwald. Na stawie hodowlanym o tej samej nazwie, już 13 latem temu pracownicy Zarządu CHKO Poodří podjęli skuteczne działania, dzięki którym swoje lęgi odbywają tu m.in. : bączek, śmieszka, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna. Ciekawostką pierwszego dnia wizyty były odwiedziny w prywatnym rezerwacie przyrody Kozmické ptačí louky, gdzie na 25 hektarach utworzono obszar zalewowy z siedliskami łąkowymi i podmokłymi. Rezerwat jest miejscem bytowania wielu gatunków ptaków, takich jak na przykład bielik, czajka, krawowdziób, kszyk, żuraw, cyranka, a także ssaków, płazów i motyli.

Drugi dzień wyjazdu zainicjowało spotkanie w siedzibie Regionalnej placówki Zarządu CHKO Poodří AOPK ČR, w trakcie którego koordynator projektu oraz specjaliści ornitolodzy zaprezentowali szczegółowo cele, planowane do przeprowadzenia działania, a także dzielili się doświadczeniami z badań nad chronionymi gatunkami ptaków. Wizytę zakończył wyjazd terenowy do rezerwatu przyrody Bartošovický luh , będącego częścią terenów podmokłych o znaczeniu międzynarodowym w ramach Konwencji o obszarach wodno-błotnych, które mają międzynarodowe znaczenie głównie jako biotopy ptactwa wodnego (Konwencja Ramsar).

Skip to content