Komitet Sterujący

Komitet Sterujący został powołany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w czerwcu 2018 r. Jest ciałem opiniodawczo-doradczym w zakresie działań podejmowanych przez Beneficjentów w ramach realizacji projektu. Członkowie Komitetu wspierają merytorycznie Zespół projektowy: czuwają nad prawidłową realizacją celów projektu, dają wytyczne do zakresu planowanych do wykonania prac, oceniają zrealizowane działania oraz uczestniczą w bieżącym monitoringu projektu. W skład grona członków Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele samorządów z terenów objętych projektem, pracownicy środowisk naukowych, ornitolodzy specjaliści z zakresu gospodarki rybackiej oraz zarządcy obiektów hydrotechnicznych. prace Komitetu zakończą się wraz z końcem realizacji projektu.

Przewodniczący Komitetu Sterującego LIFEVISTULA.PL

  • dr hab. Robert Gwiazda z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Sterującego LIFEVISTULA.PL

  • Arkadiusz Włoszek Prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku
  • dr Ilgizr Izmazarow dyrektor Polskiej Akademii Nauk Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu
Skip to content