Z wizytą na Lubelszczyźnie

16 kwi 2019 | Aktualności

4 i 5 kwietnia 2019 r. w ramach tak zwanego „sieciowania” pomiędzy projektami LIFE, zespół LIFE.VISTULA.PL na zaproszenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie gościł w Puszczy Solskiej i w Lublinie, zapoznając się z zasadami i efektami projektu LIFE-Lasy Janowskie PL – LIFE13 NAT/PL/000032 W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich.

Głównym celem tego projektu jest kompleksowa ochrona najcenniejszych płatów siedlisk torfowiskowych wraz z ich cenną florą i fauną, poprzez zatrzymanie procesu spadku bioróżnorodności, spowodowanego ekspansją drzew i krzewów. Zaplanowane do realizacji działania inwestycyjne dają szansę na zwielokrotnienie efektu ekologicznego i kompleksową ochronę siedlisk i gatunków. Projekt ma również na celu upowszechnianie metod ochrony przyrody w gospodarczym wykorzystaniu lasów, zdobycie poparcia lokalnej społeczności dla idei ochrony przyrody, zrównoważony rozwój turystyki na obszarach Natura 2000 oraz rozwiązanie konfliktu przyroda-człowiek w przypadku działalności gatunku stanowiącego przedmiot ochrony – bobra europejskiego. W tym kontekście działania komunikacyjne zyskują szczególne znaczenie, ponieważ od udziału i przychylności lokalnej społeczności, zależy sukces projektu. LIFE.VISTULA.PL oraz LIFE+ dla Lasów Janowskich mają również zbieżne działania, polegające na zabezpieczeniu siedlisk na stawach hodowlanych.

Spotkanie miało charakter platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Korzystając z doświadczeń kolegów z Lublina, którzy zrealizowali już większą część założeń swojego projektu, pierwszy dzień pobytu poświęciliśmy właśnie na szczegółowe omówienie działań wspólnych dla obu projektów, w tym analizę zamierzeń inwestycyjnych i komunikacyjno-informacyjnych. Drugiego dnia udaliśmy się do Puszczy Solskiej zobaczyć w terenie efekty niektórych działań:

  • Remont grobli i mnicha stawowego w rezerwacie Imielty Ług.
    Prace polegały na wyremontowaniu grobli pomiędzy stawami Imielty Ług i Radełko oraz odbudowie mnicha spustowego w południowo-zachodniej części grobli stawu Imielty Ług. Podczas remontu z grobli usunięto część krzewów i drzew, odsłaniając powierzchnię przeznaczoną do renowacji. Odbudowano zniszczone odcinki grobli i odtworzono jej koronę, uformowano skarpy o łagodnym nachyleniu, a miejsca narażone na rozkopywanie przez bobry zabezpieczono metalową siatką. Materiał pozostały po wycince zdeponowano na terenie rezerwatu w postaci stosów gałęzi i kłód drewna, tworząc potencjalne miejsca zimowania dla występujących tu płazów i gadów. Naprawa mnicha polegała na wymianie zużytych elementów oraz odbudowie przyległej grobli z zabezpieczeniem jej skarp przed działalnością bobrów.
  • Remont zbiornika na rzece Czartosowa,
    Na zbiorniku tym stwierdzono występowanie traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Obiekt, zlokalizowany w miejscowości Szklarnia, pełni również funkcję wodopoju dla koni biłgorajskich, których hodowlę prowadzi Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Równocześnie zbiornik jest ważnym miejscem rozrodu lokalnych populacji płazów.
Skip to content