Ocena projektu LIFE przez społeczeństwo

25 cze 2024 | Aktualności

Znamy wyniki badań przeprowadzonych w ramach „Oceny wpływu społeczno-gospodarczego zrealizowanych działań w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu oraz turystykę”.

Opracowanie zostało wykonane na podstawie badań terenowych przeprowadzonych z przedstawicielami różnych grup interesariuszy, w tym między innymi mieszkańców, turystów, zarządców stawów hodowlanych, wędkarzy, ornitologów, przedstawicieli sektora turystycznego, przedstawicieli samorządów i zespół projektowy, które dostarczyły wielu ciekawych informacji na temat oddziaływania projektu LIFE.VISTULA.PL na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu oraz turystykę usługi ekosystemowe oraz społeczno-gospodarcze aspekty regionu.

Badania przeprowadzone z zarządcami i właścicielami stawów hodowlanych wskazały na korzyści z funkcjonowania obszarów Natura 2000, ale również na trudności związane np. z presją ptaków rybożernych, takich jak kormorany, na populacje ryb.

Wyniki badań z przedstawicielami samorządów lokalnych i podmiotów związanych z turystyką i edukacją potwierdziły, że obszary Natura 2000 w Dolinie Górnej Wisły przynoszą liczne korzyści, w tym wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, rozwój agroturystyki oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Monitoring ruchu turystycznego pokazał, że głównymi odwiedzającymi są rodziny z dziećmi, pary i grupy kilkuosobowe. Odwiedzający spędzają zazwyczaj kilka godzin, głównie w weekendy. Główną formą spędzania czasu są spacery oraz turystyka piesza i rowerowa. Dominującą grupą są mieszkańcy Śląska i Małopolski.

Osobną grupą odwiedzających są wędkarze, którzy przyjeżdżają tu głównie pojedynczo na więcej niż jeden dzień, nocując w namiotach lub przyczepach kempingowych.

Badania ankietowe pokazały, że projekt LIFE.VISTULA.PL przyczynił się do poprawy stanu ochrony środowiska na obszarach Natura 2000, zwiększenia świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności oraz rozwoju turystyki i rekreacji w regionie. Dalsze działania powinny koncentrować się na kontynuacji prac związanych z ochroną przyrody, wsparciu gospodarki rybackiej oraz promocji zrównoważonego rozwoju turystyki, aby zapewnić długotrwałe korzyści dla środowiska i społeczności lokalnych.

Skip to content