Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego

30 paź 2018 | Aktualności

30 października 2018 r. w siedzibie Zakładu Produkcji Wody Górnośląskiego Gospodarstwa Wodociągowego w Goczałkowicach-Zdroju odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego, gremium mającego za zadanie wspierać realizację projektu „LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”.

Przybyłych gości powitała Jolanta Prażuch Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, dziękując tym uczestnikom spotkania, którzy swoimi działaniami przyczynili się do uruchomienia Projektu. Szczególne podziękowania skierowane zostały do zarządców gruntów, za zgodę na realizacje prac i podpisanie porozumień o współpracy i realizacji projektu. W trakcie posiedzenia wybrano Przewodniczącego Komitetu oraz jego zastępców, pana doktora habilitowanego Roberta Gwiazdę z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz panów Arkadiusza Włoszka Prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku i doktora Ilgiza Izmazarowa dyrektora Polskiej Akademii Nauk Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu.

Podczas pierwszego spotkania Komitetu Sterującego przedstawiono uczestnikom założenia projektu, zasady jego funkcjonowania, źródła finansowania oraz uwarunkowania formalno-prawne. Każdy z beneficjentów omówił działania, które będzie realizował w ramach projektu, wskazując na stan ich zaawansowania. Szczególną uwagę zwrócono na działania związane z zabezpieczeniem siedlisk na Zbiorniku Goczałkowickim oraz na żwirowniach., do których beneficjenci przygotowują dokumentację umożliwiającą wyłonienie wykonawców.

Po przerwie przystąpiono do dyskusji, w trakcie której poruszone zostały między innymi kwestie dotyczące:

  • uwzględnienia w parametrach technicznych wysp dla ptaków elementów, dzięki którym będą mogły bezpiecznie przystępować do lęgów. Zwrócono również uwagę, że wyspy będą projektowane i wykonane tak, aby stanowiły siedliska dla konkretnych gatunków ujętych w projekcie;
  • problemu zagrożeń powodowanych przez bobra na stawach hodowlanych oraz konieczność zabezpieczenia wysp i wybranych grobli, w sposób zabezpieczający je przed tymi ssakami;
  • przyjętych w projekcie rozwiązań związanych z zabezpieczeniem wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego akwenu;
  • problemu lokalizacji pomostów wędkarskich, które mają zostać wykonane w ramach działania związanego z kanalizacją ruchu turystycznego;
  • propozycji technicznych rozwiązań wykonania plaż dla rybitw na wyspach, tak aby uniemożliwić ich zarastanie przez krzewy i drzewa.

Komitet Sterujący został powołany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w czerwcu 2018 r. Jest ciałem opiniodawczo-doradczym w zakresie działań podejmowanych przez Beneficjentów w ramach realizacji projektu. Członkowie Komitetu wspierają merytorycznie Zespół projektowy: czuwają nad prawidłową realizacją celów projektu, dają wytyczne do zakresu planowanych do wykonania prac, oceniają zrealizowane działania oraz uczestniczą w bieżącym monitoringu projektu. W skład grona członków Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele samorządów z terenów objętych projektem, pracownicy środowisk naukowych, ornitolodzy specjaliści z zakresu gospodarki rybackiej oraz zarządcy obiektów hydrotechnicznych.

Skip to content